PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV A POUŽÍVANIE COOKIES

I. Ochrana osobných údajov na webstránkach streality.sk

1. Pravidlá ochrany osobných údajov a používanie cookies sa vzťahujú na všetky služby Streality poskytované, na web stránke streality.sk. Nevzťahujú sa na služby ponúkané inými spoločnosťami alebo jednotlivcami, ani na produkty alebo web stránky, ktoré sa môžu objaviť na web stránke streality.sk vo forme reklamy, odkazov, linkov a pod.

2. Tieto pravidlá ochrany osobných údajov a používanie cookies sú doplnené špeciálnymi podmienkami, v ktorých sú špecifikované ďalšie náležitosti ochrany osobných údajov pre jednotlivé informačné systémy obsahujúce osobné údaje (viď článok II., III. a IV.).

3. Streality tvoria pracovníci spoločností: RNDr. Štefan Adamišin, Adresa: Moyzesova 48, 040 01 Košice – Staré Mesto, IČO: 40261131, DIČ: 1030253466, Dátum založenia: 27.03.2003, ktorá je oprávnená obchodovať s reklamným priestorom Streality; (ďalej v texte len „Streality“).

4. Prístup k osobným údajom majú pracovníci Streality, ktorí boli poučení o právach a povinnostiach pri spracúvaní osobných údajov a sprostredkovatelia, ktorí sú s Streality zmluvne viazaní, poučení o právach a povinnostiach pri spracúvaní osobných údajov a sú povinní dodržiavať mlčanlivosť, ktorá trvá aj po ukončení spracúvania osobných údajov.

5. Streality je povinný v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. (ďalej v texte len „zákon na ochranu osobných údajov“) zabezpečiť ochranu osobných údajov. Prijali sme preto také technické, organizačné a personálne opatrenia, pomocou ktorých sme schopní zabezpečiť sieťovú bezpečnosť a zálohovanie údajov, odolnosť informačných systémov obsahujúcich osobné údaje proti škodlivým kódom, nežiaducim modifikáciám, neoprávnenému prístupu, manipuláciou so zariadeniami alebo nosičmi a pod. a preventívnou kontrolou sa snažíme predchádzať rôznym bezpečnostným incidentom.

6. Streality získava osobné údaje od:

7. So získanými osobnými údajmi narábame podľa zákona na ochranu osobných údajov. Zhromažďujeme len také osobné údaje, ktoré nevyhnutne potrebujeme na to, aby sme boli schopní zabezpečiť poskytnutie služby a vykonať evidenciu v databáze klientov alebo poskytnúť prácu v Streality.

8. Spracovanie osobných údajov prebieha ručne alebo automatizovane a osobné údaje návštevníkov realitného systému na stránkach streality.sk môžu byť v prípade potreby poskytnuté tretej strane, ktorá zabezpečí sprostredkovanie realitných služieb (viď článok II.).

9. V zmysle § 16 ods. 1 zákona na ochranu osobných údajov, je dotknutá osoba povinná uviesť len pravdivé osobné údaje, inak zodpovedá za nepravdivosť týchto údajov.

10. Každá dotknutá osoba má právo na informácie o stave spracúvania osobných údajov, opravu alebo likvidáciu nesprávnych údajov, likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil, likvidáciu osobných údajov ak došlo k porušeniu zákona, blokovanie osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, namietať voči spracúvaniu
osobných údajov vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov a ďalšie práva vyplývajúce z § 28 zákona na ochranu osobných údajov.

11. Poskytnutý súhlas môže dotknutá osoba kedykoľvek odvolať, a to písomne, na nižšie uvedenej emailovej a poštovej adrese (viď článok VII.).

II. Všeobecné pravidlá na Streality

1. Pravidlá získavania, spracovávania, uchovávania a likvidácie osobných údajov získaných od návštevníkov / klientov na web stránke streality.sk stanovujú Všeobecné podmienky súťaží v Streality.

III. VIP účet Streality

1. Pravidlá získavania, spracovávania, uchovávania a likvidácie osobných údajov získaných od členov VIP účtu Streality na web stránke streality.sk sú uvedené v registračnom formulári do VIP členstva  Streality.

IV. Databáza uchádzačov o prácu v Streality

1. Pravidlá získavania, spracovávania, uchovávania a likvidácie osobných údajov získaných od uchádzačov o prácu v Streality, ktorí sa zaevidujú do našej databázy uchádzačov na web stránke streality.sk sú uvedené v registračnom formulári do databázy uchádzačov o prácu v Streality.

V. Cookies

1. Web stránka streality.sk používa tzv. „cookies“. Cookies sú malé textové súbory, ktoré si stránka ukladá na zariadení návštevníka stránky a ktoré zhromažďujú informácie o návštevníkoch stránky.

2. Streality používa na web stránke streality.sk cookies, ktoré sú nevyhnutné pre fungovanie stránky a poskytovanie našich služieb. Sú to: Tzv. „session cookies“. Obsahujú len neosobné informácie o návštevníkovi stránky a po zatvorení prehliadača sa automaticky vymazávajú. Poskytujú nám množstvo užitočných informácií, napríklad koľko návštevníkov bolo na stránke či aké prehliadače používajú, vďaka čomu sme schopní našu stránku optimalizovať a vylepšovať. Tzv. „funkčné cookies“. Tieto umožňujú zapamätať si prihlasovacie údaje návštevníka stránky, zaistiť bezpečnosť po prihlásení.

3. Web stránka streality.sk povoľuje generovanie vlastných cookies niektorým externým systémom. Sú to: Tzv. „cookies tretích strán“. Tieto cookies sú generované výhradne tretími stranami a Streality nemôže tieto cookies čítať. Patria sem najmä analytické cookies (Google Analytics), ktoré umožňujú analyzovať, ako návštevníci stránku používajú, ďalej cookies sociálnych sietí (Facebook, Youtube, Twitter, Instagram, Pinterest), ktoré zlepšujú a zjednodušujú užívateľské rozhranie stránky a reklamné cookies, ktoré umožňujú zlepšenie cielenia reklamy na stránke. Ďalšie informácie o službe Google Analytics sú na google.com/analytics a ďalšie informácie o cookies tretích strán sú v zásadách používania cookies príslušných tretích strán.

4. Pre odstránenie cookies uložených v zariadení návštevníka stránky alebo zmenu nastavenia cookies je potrebné kliknúť na menu „Pomoc“ v prehliadači návštevníka. Vymazanie cookies alebo zamedzenie ich prijímania môže mať za následok nesprávne fungovanie web stránky streality.sk.

5. Viac informácií o cookies a o tom, ako s nimi pracovať, je na www.allaboutcookies.org.

VI. Profilovanie

1. Streality používa profilovanie (filtrovanie podľa kritérií) pri zasielaní noviniek členom VIP účtu na web stránke streality.sk.

2. Profilovanie prebieha len po vyslovenom súhlase dotknutej osoby so zasielaním noviniek za účelom poskytnutia informácií o službách (viď článok III.).

3. Zrušením súhlasu na zasielanie noviniek nie sú osobné údaje dotknutej osoby ďalej využívané na profilovanie.

VII. Kontaktné údaje

1. Informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov na web stránkach streality.sk, žiadosti o opravu / aktualizáciu, vymazanie, likvidáciu či blokovanie údajov môžete posielať do Streality emailom alebo poštou:
Email: staromestske (zavináč) gmail.com
Poštová adresa:

Moyzesova 48

040 01 Košice – Staré Mesto

Vec: Ochrana osobných údajov
Streality
V Košiciach, 13.06.2014

Zaistenie bezpečnosti dát a ochrana Vašich osobných údajov

Vaše údaje spracovávame s cieľom realizácie zmluvy a udržiavania existujúceho vzťahu so zákazníkom v prísnom súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane údajov a starostlivo chránime potrebné a dobrovoľné údaje. Osobné údaje potrebné na vybavenie zákaziek sa ukladajú a používajú na udržiavanie vzťahu so zákazníkom a na reklamné účely. Proti používaniu alebo sprostredkovaniu Vašich údajov s cieľom reklamy alebo prieskumu trhu alebo verejnej mienky môžete kedykoľvek namietať a nebude z toho vyplývať vznik iných než sprostredkovateľských nákladov podľa základných taríf. Stačí poslať krátku správu na adresu uvedenú na pod stránke „Kontakt“, alebo neformálny e-mail.

Na požiadanie Vám bezplatne poskytneme informácie o údajoch uložených pod Vašim menom alebo pseudonymom. Ak si to želáte, pošlite krátku správu na kontaktné údaje uvedené na pod stránke „Kontakt“, alebo neformálny e-mail. Rovnako sme povinní na požiadanie údaje o Vás opraviť, zablokovať alebo vymazať.

E-mailové adresy

E-mailové adresy sa ukladajú len pre interné ciele a ďalej sa neposkytujú. Môže sa stať, že od nás dostanete newsletter s informáciami o aktuálnych ponukách a novinách. Zasielanie nášho newsletter môžete kedykoľvek ukončiť. Najpohodlnejšie je to prostredníctvom odkazu, ktorý je na konci každého newsletter.

Osobný účet

Údaje osobného účtu môžete nechať kedykoľvek vymazať a nebude z toho vyplývať vznik iných než sprostredkovateľských nákladov podľa základných taríf. Stačí poslať krátku správu na adresu uvedenú na pod stránke „Kontakt“, alebo neformálny e-mail.

Cookies

Používame Server-Side-Cookies. Server-Side-Cookies je malý dátový súbor, ktorý sa ukladá na našom serveri, ak surfujete na našich stránkach. Cookies môže obsahovať len informácie, ktoré my sami posielame na Váš počítač – osobné údaje sa pomocou neho nedajú prečítať. Ak potvrdíte cookies na našej stránke, nemáme prístup k Vašim osobným údajom, ale pomocou cookies môžeme identifikovať Váš počítač.

Okrem toho používame „aktuálne“ cookies: Nezostanú vo Vašom počítači. Ak opustíte naše stránky, odstráni sa aj dočasný cookies. Pomocou zhromaždených informácií môžeme analyzovať užívateľské vzory a štruktúry našej internetovej stránke. Týmto spôsobom môžeme ďalej zlepšovať našu stránku, pričom zlepšíme obsah a osobnú zónu a zjednodušíme používanie.

Väčšina prehliadačov akceptuje používanie cookies štandardne. V bezpečnostných nastaveniach môžete povoliť alebo zakázať dočasné alebo stále cookies nezávisle na sebe. Ak cookies deaktivujete, nebudete mať za určitých okolností k dispozícii niektoré funkcie na našej stránke a niektoré internetové stránky sa nemusia správne zobrazovať.

Vyhlásenie o ochrane údajov pre používanie Google Analytics

Táto internetová stránka používa Google Analytics, službu internetovej analýzy spoločnosti Google Inc. („Google“ ). Google Analytics používa tzv. „cookies“, textové súbory, ktoré sa ukladajú do Vášho počítača a ktoré umožňujú analýzu používania internetovej stránky Vaším prostredníctvom. Informácie vytvorené prostredníctvom cookies a prostredníctvom Vášho používania tejto stránky sa spravidla prenášajú na server spoločnosti Google v USA a tam sa uložia. V prípade aktivácie anonymity IP na tejto internetovej stránke spoločnosť Google Vašu IP adresu predtým skráti v rámci členských štátov EÚ alebo iných zmluvných krajín Dohody o európskom hospodárskom priestore.
Len vo výnimočných prípadoch sa na server Google v USA prenesie celá IP adresa a tam sa skráti. V mene prevádzkovateľa tejto internetovej stránky bude Google používať tieto informácie na vyhodnotenie Vášho používania tejto internetovej stránky, na zostavovanie správ o aktivitách internetovej stránky a na podávanie ďalších informácií o používaní internetovej stránky a o službách spojených s používaním internetu v súvislosti s touto internetovou stránkou. IP adresa sprostredkovaná Vaším prehliadačom Google v rámci Google Analytics sa nespojí s ostatnými údajmi Google.
Uloženiu cookies môžete zabrániť prostredníctvom príslušného nastavenia vo Vašom prehliadači. Upozorňujeme Vás však na to, že v takom prípade nebudete môcť používať všetky funkcie tejto internetovej stránky v plnom rozsahu. Okrem toho môžete zabrániť zostaveniu údajov (vrátane IP adresy) vytvorených prostredníctvom cookies a prostredníctvom Vášho používania internetovej stránky, ak si stiahnete a nainštalujete tento plugin pre prehliadač: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Vyhlásenie o ochrane údajov pre používanie pluginov Facebooku (Like-Button)

Na našej stránke sú integrované pluginy sociálnej siete Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Pluginy Facebooku rozpoznáte podľa loga Facebooku alebo podľa „Like-Button“ („Páči sa mi“ na našej stránke. Prehľad pluginov Facebooku nájdete tu: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.
Ak navštívite naše stránky, prostredníctvom pluginu sa vytvorí priame spojenie medzi Vaším prehliadačom a serverom Facebooku. Facebook tak dostane informáciu, že ste prostredníctvom svojej IP adresy navštívili našu stránku. Ak kliknete na „Like-Button“ Facebooku a ste prihlásení na Vašom Facebookovom účte, môžete prepojiť obsahy na našich stránkach vo Vašom Facebookovom profile. Tak môže Facebook priradiť návštevu našich stránok k Vášmu používateľskému účtu. Upozorňujeme však na to, že my ako poskytovateľ nemáme žiadne vedomosti o obsahu sprostredkovaných údajov ako ani o ich používaní prostredníctvom Facebooku. Ďalšie informácie nájdete vo vyhlásení o ochrane údajov Facebooku na https://facebook.com/policy.php.
Ak si neželáte, aby Facebook mohol priraďovať naše stránky k Vášmu používateľskému účtu na Facebooku, odhláste sa z Vášho Facebookového používateľského účtu.

Bezpečnosť osobných údajov

Skratka „SSL“ znamená „Secure Socket Layer“ a je to metóda kódovania, ktorá sa úspešne používa v celom internetovom svete. Všetky osobné údaje ako číslo kreditnej karty, číslo banky, číslo účtu, meno a adresa sa zakódujú a tak sa môžu bezpečne prenášať cez internet. Tieto informácie nemôže počas prenosu čítať nikto nepovolaný. Dbajte na to, aby ste používali vždy najaktuálnejšiu verziu prehliadača a najnovšie bezpečnostné aktualizácie Vášho operačného systému, aby ste zabezpečili čo najvyššiu bezpečnosť.

Na týchto stránkach sa využívajú tieto súbory cookies:

[cookies browser=“Y“]

wfvt_ – It’s used to track a user for the duration of their visit so that we can group their page views together. There’s an option to disable it at the bottom of the Wordfence options page which will make all hits look like a new visit in the Live Traffic if you have that enabled. If you don’t have live traffic enabled then there’s no impact.

_ga –https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/domains?hl=sk

_gat –https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gajs/methods/gaJSApi_gat

ClearsiteCookieLawObidingCookiePreferencesCookie – Set by the cookie-opt-in plugin this cookie indicates that you have opted in to allow certain cookies. The name and duration of the cookie is determined by the site owner on the Cookie-Opt-In Settings page.